Laboratuvarlarımız Tarafından Verilen Endüstriyel Hizmetler

-A +A

Numune Kabul Şartları

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR VE AMBALAJ

  • Tüm sıvı ve katı (toz, kaya, kum, toprak gibi) malzemeler akma, sızıntı, dökülme, yırtılma tehlikesi olmayan tercihen

kimyasallar için uygun plastik veya cam laboratuvar şişelerinde gönderilmelidir. Kapaklarının sıkı bir şekilde kapalı

olduğundan emin olunmalıdır. Numune kapları kontamine olmamış bir şekilde ve kontaminasyona yol açmayacak

şekilde olmalıdır. Gıda ürünlerinde kullanılan kavanoz ve şişeler ile plastik torba ve poşetler kullanılmamalıdır.

  • Numunelerin nem alması önlenmiş olmalıdır.
    • Işıktan etkilenen numuneler için koyu renkli şişe veya ambalajlar kullanılmalıdır.
    • Üniversitelerden gelen az miktarlardaki numuneler ufak cam şişelerde veya cam tüplerde ağızları kapalı bir şekilde, kutu

ambalajlarla gönderilmelidir. Alüminyum folyo kullanılmamalıdır.

  • Test edilmesi istenen belirli geometrisi olmayan numuneler (tel, çubuk, plaka gibi) yırtılma tehlikesi olmayan uygun

ambalajlarda iletilmelidir.

  • Test edilmesi istenen numuneler, biri şahit, diğeri analize alınacak numune olmak üzere iki ambalaj halinde gönderilmelidir.

MİKTARLAR

Yapılacak test ve analiz türüne göre gönderilmesi gereken numune miktarları değişmektedir. Bu nedenle miktar hususunda numune gönderilmeden önce ilgili laboratuvar birimi ile görüşülmesi yerinde olur. Özellikle üniversitelerden gelen az miktardaki numunelere ait “şahit numuneler” bulundurulamadığı için ek ölçümler yapılamamaktadır. Bu konu üniversitelerin bilgisine sunulmaktadır. Yukarıda belirtilen konular dışında; numunelerin ne olduğu, müşteri numune kodu açık bir şekilde etiketleme yoluyla ambalajlarda belirtilmelidir. Kimyasal/fiziksel özellik (higroskopik, ışıktan etkilenmesi gibi) ihtiva eden numuneler etiketlerde belirtilmelidir.

 

 

BİLGİ İÇİN:

E-posta: kimya.analiz@ tubitak.gov.tr

Tel        : 0262 677 21 98

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Polimer ve Organik Kimya Teknolojileri Laboratuvarı

NUMUNE HAZIRLAMA

 

K102

Numune hazırlama (kırma, öğütme, eleme, talaş alma vb.)

170 TL

K103

Su, asit, alkali ve çeşitli çözgenlerle çözeltiye alma

170 TL

K105

Ekstraksiyon

50 TL

K106

Matriks hazırlama

100 TL

K107

Standard hazırlama

100 TL

YAŞ KİMYASAL ANALİZLER

K108

Renk indikatör titrasyon yöntemi ile asit ve baz  sayısının belirlenmesi

260 TL

K111

Poliollerde hidroksil sayısı tayini

460 TL

K112

Distilasyon yöntemi ile su oranının belirlenmesi

275 TL

K114

Kül oranının belirlenmesi

175 TL

K115

Epoksi reçinelerde epoksi içeriği tayini

450 TL

K121

Serbest izosiyanat oranının belirlenmesi (DIN 55956-82)

510 TL

K122

Üretan prepolimerlerde izosiyanat grup içeriğinin belirlenmesi

510 TL

K226

Organik gübrelerde hümik asit içeriğinin belirlenmesi

1.300 TL

K273

Kozmetik ürünlerinde serbest formaldehit tayini (TS 10235)

700 TL

K279

Hidrazin analizi (kalitatif)

2.000 TL

ALETLİ ANALİZLER

K124

FTIR spektrometresi ile spektrum çekimi

210 TL

K125

FTIR spektrum inceleme ve değerlendirme

210 TL

K127

Gaz Kromatografisi (GC) ile bileşen analizi

400 TL

K129

Termal Gravimetrik Analiz (TGA) cihazı ile termal karakterizasyonun belirlenmesi 

425 TL

K130

DSC ile termal karakterizasyonun belirlenmesi

350 TL

K131

Polimerik malzemelerde camsı geçiş sıcaklığının belirlenmesi (çift çekim, oda sıcaklığı üstü)

450 TL

K132

Polimerik malzemelerde camsı geçiş sıcaklığının belirlenmesi (çift çekim, oda sıcaklığı altı)

730 TL

K133

Termogram inceleme ve değerlendirme

140 TL

K134

Boya ve cilalarda gaz kromatografisi ile çözücü analizi

450 TL

K135

Oksidasyon indüksiyon süresinin tayini

1.000 TL

K137

Plastiklerde erime akış indeksi (MFI) ölçümü

475 TL

K196

Kromatogram inceleme ve değerlendirme

230 TL

K198

GC/MS analizi

430 TL

K199

Headspace GC-MS analizi

475 TL

K227

Göz içi lenslerde fotostabilite ölçümü

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

K228

Göz içi lenslerde hidrolitik kararlılık ölçümleri

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

K229

Göz içi lenslerde özütlenebilme testleri

Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.

K253

GPC ile polimerlerde molekül ağırlığı tayini (mobil faz THF)

325 TL

K269

GPC ile polimerlerde molekül ağırlığı tayini (mobil faz DMF)

400 TL

K276

Uçucu organikler tayini (VOC) (otomotiv sektörü - PV 3341)  

Fiyat örneğin incelenmesinden sonra belirlenir.

K277

Etilen oksit kalıntı analizi

2.300 TL

K278

Dioksan kalıntı analizi

2.300 TL

K281

UV-Vis Spektroskopisi ile absorbans ölçümü

230 TL

K282

FLuoresans Spektroskopisi ile emisyon ölçümü

300 TL

K286

Dimeticone tayini

Fiyat örneğin incelenmesinden sonra belirlenir.

K287

Dönüşümlü voltametri ile organik malzemelerde HOMO ve LUMO enerji seviyelerinin belirlenmesi

300TL

K288

FTIR mikroskop ile numune analizi                                                            

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

K289

Reach kapsamında yapılan analizler                                                         

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

K290

Polarimetre ile optik çevirme tayini                                                             

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Proses ve İnorganik Kimya Teknolojileri Laboratuvarı

NUMUNE HAZIRLAMA

K1

Numune hazırlama (kırma, öğütme, eleme, talaş alma vb.)

200 TL

K2

Su, asit, alkali ve çeşitli çözgenlerle çözeltiye alma

200 TL

K3

Asidik, alkali, yükseltgen çözünürleştirme (eritiş)

250 TL

K4

Matriks hazırlama

100 TL

K5

Standart hazırlama

110 TL

YAŞ KİMYASAL ANALİZLER

K6

Katyon-anyon analizleri (titrimetrik veya gravimetrik metodlara göre)

310 TL

K8

Kil ve zeolitlerde katyon değiştirme kapasitesi

1.300 TL

K272

Karpit analizi

9.000 TL

ALETLİ ANALİZLER

K10

ICP (sulu çözeltilerde)

140 TL

K13

ICP-elementel tarama (sulu çözeltilerde yarı kantitatif)

150 TL

K14

İyon kromatografisi (anyonlar, katyonlar)

140 TL

K16

Atomik absorpsiyon (alevli)

140 TL

K17

Atomik absorpsiyon (grafit fırın)

220 TL

K18

Atomik absorpsiyon (hidrür)

220 TL

K19

Leco cihazı (C, S tayini)

200 TL

K20

Elementel analiz cihazı ile C, H, N tayini

225 TL

K22

Quantachrome autosorb automated gas sorption cihazı (physisorption analiz)

1.000 TL

K193

Yüzey alanı ölçümü

300 TL

K207

Viskozite (Brookfield)

320 TL

K211

Kağıt, tekstil, gıda, ilaç, boya, pigment, plastik malzemelerde (katı, sıvı)  renk tayini

(X-rite color i5 cihazı ile)

350 TL

K212

Karl Fischer ile su tayini (volumetric)

250 TL

K214

Karl Fischer ile su tayini (coulometric)

300 TL

K215

Yağlarda, solvent, yakıt ve hidrokarbon dağılımı tayini (GC)

800 TL

K216

Mineral yağlarda asit sayısı

350 TL

K217

Mineral yağlarda baz sayısı

350 TL

K218

Kinematik viskozite

350 TL

K219

Parlama noktası (açık kap)

200 TL

K220

Parlama noktası (kapalı kap)

320 TL

K221

Yağlarda optik emisyon cihazı ile element analizi (22 element)

1.250 TL

K222

Petrol ürünlerinde toplam PAH (UV metot)

300 TL

K267

Toplam Kjeldahl azotu tayini (gübre, inorganik maddeler, plastikler vb.)

450 TL

K268

Amonyum azotu tayini (gübre, inorganik maddeler vb.)

200 TL

K271

İnorganik katı ve sıvı numunelerde kimyasal içerik belirleme analizleri

Fiyat, örneğin incelenmesinden sonra belirlenir.

FİZİKSEL DENEY VE ANALİZLER

K25

Kuru elek analizi

150 TL

K26

Yaş elek analizi

200 TL

K27

Mastersizer lazer tekniği ile tane boyut analizi, yaş ölçüm (0.02-2000 µm)

350 TL

K213

Mastersizer lazer tekniği ile tane boyut analizi , kuru ölçüm (0.02-2000 µm)

370 TL

         
 

ÇEŞİTLİ PARAMETRE TAYİNLERİ

K28

Standart distilasyon

350 TL

K29

Su ve yağ emme testi

250 TL

K30

pH tayini

80 TL

K31

İletkenlik

90 TL

K32

Yoğunluk

250 TL

K33

Dökme yoğunluğu

100 TL

K34

Su, asit ve solventlerde çözünmeyen madde tayini

250 TL

K35

Su, asit ve solventlerde çözünen madde tayini

300 TL

K36

Nem

150 TL

K37

Kül oranının belirlenmesi

200 TL

K38

Kızdırma kaybı

250 TL

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ

K39

Görünüş

50 TL

K40

Koku

50 TL

K41

Renk

50 TL

K42

Toplam aktif madde

300 TL

K43

Noniyonik aktif madde

300 TL

K44

Katyonik aktif madde

300 TL

K45

Anyonik aktif madde

300 TL

K47

Aktif klor

360 TL

K48

Sitrik asit

360 TL

K49

Kararlılık

300 TL

K50

Uzun süreli kararlılık

300 TL

K51

Kuru madde

300 TL

K52

Asidite

400 TL

K53

Serbest gliserin

300 TL

K54

Serbest yağ asitleri

300 TL

K55

Asit sayısı

250 TL

K56

Toplam alkalinite

300 TL

K57

Sabunlaşmış ve sabunlaşmamış madde

600 TL

K58

Aktif oksijen

300 TL

K59

Serbest alkalinite

300 TL

K60

Yumuşaklık testi (kağıt numunelerinde)

80 TL

K61

Metal para testi (kağıt numunelerinde)

80 TL

K62

Gramaj

80 TL

K63

Net rulo

60 TL

K64

Yaprak boyu

60 TL

K65

Yaprak eni

60 TL

K66

Yaprak sayısı

60 TL

K67

Cilt kreminde yağ

250 TL

K68

Cilt kreminde faz ayırımı

750 TL

K69

Cilt kreminde su

300 TL

K70

Pamuk numunesinde su emme ve su tutma yeteneği

300 TL

K71

Pamuk numunesinde suya batma

150 TL

K72

Pamuk numunesinde yüzey aktif madde

300 TL

K73

Pamuk numunesinde kül miktarı

150 TL

K74

Pamuk numunesinde nem

150 TL

K75

Pamuk numunesinde boyar madde

300 TL

K76

Pamuk numunesinde yağ ve yağlı madde

275 TL

K77

Sabunlarda titr noktası

550 TL

K79

Sabunlarda koroziflik

120 TL

K80

Kağıtlarda perforasyon muayenesi

30 TL

K81

Polyester/viskon oranı

460 TL

K82

Köpük miktarı

100 TL

K84

Diş macununda incelik tayini

600 TL

K87

Kalınlık ölçümü

100 TL

K88

Asetik asite dayanım (Al folyo)

250 TL

K89

Ağır metal tayini (Al folyo)

600 TL

K90

Yapışma özelliği (streç film)

150 TL

K91

Bobin açma özelliği (streç film)

150 TL

K96

Sızdırmazlık (kolonya)

70 TL

K97

Hacim muayenesi (kolonya)

50 TL

K98

Alkol derecesi (kolonya)

250 TL

K235

Deterjanlarda oksijen bağlı ağartıcı

350 TL

K236

Pamuk numunesinde eterde çözünen madde

350 TL

K237

Pamuk numunesinde ısı etkisi

250 TL

K238

Makyaj pamuğunda boya sabitliği

150 TL

K239

Emme hızı (bulaşık süngeri ve temizlik bezi)

270 TL

K240

Saç boyasında aktif madde

300 TL

K241

Saç boyasında peroksit

300 TL

K242

Saç boyasında pH

100 TL

K243

Saç boyasında buharlaşma kaybı

250 TL

YAĞ ANALİZLERİ

K201

Bitkisel yağlarda iyot indisi

300 TL

K202

Bitkisel yağlarda asit indisi

300 TL

K203

Bitkisel yağlarda tortu

300 TL

K204

Gliserin yüzdesi

500 TL

K205

Gliserinde kül

280 TL

K206

Gliserinde yağ

320 TL

K208

Yağlarda renk ve pigment

(Lovibond-Red, Lovibond-Yellow, Lovibond-Nötr, Klorofil, Karoten) (Tintometre cihazı)    

250 TL

K223

Petrol ürünlerinde toplam tortu

300 TL

K244

Petrol ürünlerinde anilin noktası

700 TL

K245

Petrol ürünlerinde akma noktası

400 TL

K246

Madeni yağlarda glikol

500 TL

K247

Madeni yağlarda doygunluk

1.600 TL

K248

Madeni yağlarda demülsiyon özelliği

200 TL

K249

Madeni yağlarda su ayrışması

200 TL

K250

Madeni yağlarda yağ ayrışması

200 TL

K251

Greslerde NBR-L elastomer uyumluluğu

600 TL

K261

Madeni yağlarda buharlaşma kaybı (Noack)  

750 TL

K262

Yanma noktası

320 TL

K263

Viskozite sınıfı

300 TL

K266

Petrol ürünlerinde viskozite-ağırlık sabitinin belirlenmesi

350 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Fiziksel deney ve Analizler

ÇEŞİTLİ PARAMETRE TAYİNLERİ

 

K138

Distilasyon (standart)

275 TL

K139

Distilasyon (çözücü ile inceltilebilen boyalar için-vakum)

325 TL

K140

Plastiklerde su emme oranının belirlenmesi

225 TL

K145

Kırılma indisi

145 TL

K146

Karl Fischer ile su tayini (volumetric)

250 TL

K147

Şeffaf sıvılarda renk tayini

175 TL

K149

Donma noktası

175 TL

K150

Erime noktası (kapiller metot)   

175 TL

K151

Yoğunluk

250 TL

K152

Plastiklerde yoğunluk ve özgül ağırlık

300 TL

K153

Katı madde miktarının belirlenmesi (105 OC)

175 TL

K159

Kauçuk esaslı malzemelerde ekstrakte edilebilen madde miktarının belirlenmesi

675 TL

K160

Kauçuk malzemelerde fourier transform  infrared spektroskopisi (FTIR) ile kauçuk cinsinin belirlenmesi

725 TL

K285

Köpük kesme aktivite testi ASTM E2407-04

410 TL

ÖZEL TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE PERFORMANS TESTLERİ

K265

Özel tüketim ürünlerinde performans testleri

Fiyat, örneğin incelenmesinden sonra belirlenir.

ÇÖZÜCÜ ANALİZLERİ

K166

Petrol ürünlerinde yoğunluk ve özgül ağırlık tayini (ASTMD 1298-99 ISO 12185)

175 TL

K167

Pensky-Martens kapalı kap cihazı ile alev alma noktası tayini

325 TL

K254

Cleveland açık kap cihazı ile alev alma noktası tayini

200 TL

ALKOL ANALİZLERİ

K170

Denatüre Edilmiş ve Denatüre edilmemiş Etil Alkol Analizleri (EC Council Regulation No: 625/2003)

2.150 TL

K171

Destile Alkollü İçki Analizleri (EC Council Regulation No: 2000R2870)

2.450 TL

KOMPOZİSYON - İÇERİK ANALİZLERİ

K264

Çözücü, kauçuk, plastik (polietilen, polipropilen, poliüretan, epoksi, poliamid, polyester, PVC, değişik polimerik kopolimerler vb.), boya, vernik,  kompozit malzeme vb. gibi malzemelerde kompozisyon analizleri

Fiyat örneğin incelenmesinden sonra  belirlenir.

K283

Kimyasal kompozisyon belirleme analizlerinde ön çalışma ve değerlendirme

120 TL

PATLAYICI MADDELER VE GAZ MÜHİMMATLARININ PARAMETRE ANALİZLERİ

K258

2-klorobenziliden malononitril (CS) miktarsal analiz

2.000 TL

K259

RDX-kimyasal ve fiziksel karekterizasyon (MIL-DTL - 398D)

Talep edilen parametrelere göre fiyat belirlenir.

K260

HMX-kimyasal ve fiziksel karekterizasyon (MIL-DTL - 45444C)

Talep edilen parametrelere göre fiyat belirlenir.

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektrometresi Laboratuvarı

K172

1H (proton) spektrumu

150 TL

K173

D2O-exchange spektrumu

150 TL

K174

13C (decoupled) spektrumu

200 TL

K175

13C APT spektrumu

200 TL

K176

13C (coupled) spektrumu

200 TL

K177

13C DEPT spektrumu

200 TL

K178

COSY-2D spektrumu

200 TL

K179

NOESY-2D spektrumu

200 TL

K180

ROESY-2D spektrumu

200 TL

K181

TOCSY-2D spektrumu

200 TL

K182

HETCOR-2D spektrumu

200 TL

K183

COLOC-2D spektrumu

200 TL

 

K184

HSQC-2D spektrumu

200 TL

K185

HMBC-2D spektrumu

200 TL

K186

HMQC-2D spektrumu

200 TL

K187

31P spektrumu

200 TL

K188

15N spektrumu

200 TL

K189

17O spektrumu

200 TL

K190

19F spektrumu

200 TL

K191

1H (shift reagent ile kaydırma) spektrumu

200 TL

K255

11B spektrumu

200 TL

K284

NMR cihazı ile ortalama polimer uzunluğu tayini

320 TL

Kloroform-d1 (CDCl3), Dimetil sülfoksit-d6 (DMSO-d6) ve Döteryum oksit (D2O) harici solventlerde çalışılması durumunda, hazırlanan her bir numune için ekstra olarak ücret talep edilir. 1 saatten daha uzun taramalarda, ilave her saat başına, analiz ücretinin %50’si kadar ilave ücret talep edilir.”

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Kütle Spektrometresi Laboratuvarı

K230

ESI-TOF kütle spektrumu (kalitatif)

450 TL

K231

MALDI-TOF kütle spektrumu

550 TL

K232

Yüksek rezolüsyonlu kütle spektrometresi (HRMS)

525 TL

K257

HPLC-UV Detection            

Ölçüm koşullarına bağlı olarak fiyat belirlenir.

K274

Kozmetik ürünlerinde paraben (Etil, metil vb.) tayini (Tek bir bileşen için, HPLC)

1.000 TL

K280

Etken madde tayini          

Fiyat örneğin incelenmesinden sonra belirlenir.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

K233

Uzmanlık alanları, proje çalışmaları vb. konularda danışmalık ve eğitim desteği verilmesi

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.